MEDIACE“ anebNe všechny spory musí končit u soudu“

 Advokát se od roku 2010 zaměřuje na řešení civilních a obchodních  sporů tzv. mimosoudní cestou prostřednictvím tzv. m e d i a c e , která bývá v odborných kruzích nazývána „formou řešení sporů pro 21.století“.

Smyslem mediace je urovnání vztahů mezi osobami ve sporu. Mediátor jejich jednání zprostředkuje a usměrňuje v zájmu dosažení pro ně přijatelných řešení či vyjasnění sporných otázek.

Mediace je vhodná zejména v případech, kdy strany sporu dávají přednost vzájemnému dialogu a nechtějí definitivně končit svou spolupráci (např. z důvodu dalších obchodních dodávek a budoucí vzájemné spolupráce). Hodnota předmětu sporu nerozhoduje. Obdobně v případě sousedských a jiných sporů apod., a především tam, kde se klade větší důraz na budoucí  vzájemnou nekonfliktní koexistenci.

Mediace -  je proces, ve kterém mediátor vede strany sporu k vyjasnění svých stanovisek, usnadňuje  a usměrňuje dialog a řešení problému mezi znesvářenými stranami. Napomáhá tvořivému hledání společného východiska a řešení sporu tak, aby strany dosáhly své vlastní dohody.

Úkolem mediátora je vést nestranně mediační proces a umožnit stranám dospět ke vzájemně výhodné dohodě.

Mediátor vede dialog stran tak, aby se zvýšil jejich vzájemný respekt. Poskytuje informace o procesu mediace, o předmětech jednání a pomáhá stranám vysvětlit všechny nejasné a sporné body. Každá strana dostává odpovídající příležitost zúčastnit se diskuse a posoudit dle schválených kritérií všechny navržené nabídky.

Strany se  za účasti  mediátora nejprve dohodnou na tom, kdy, kde a za jakých podmínek dosáhnou mediační dohody, přičemž mají právo mediaci kdykoliv přerušit nebo od ní ustoupit. Jednání se mohou účastnit i se svými zástupci a mohou v případě nutnosti problémy konzultovat s dalšími odborníky. Strany se mohou také dohodnout na tom, kdo všechno je z procesu vyjednávání v rámci mediace vyloučen.

Mediace představuje významné snížení nákladů na vyřešení sporu. Strany se zpravidla zaváží za tuto činnost mediátorovi zaplatit rovným dílem, bez ohledu na výsledek mediace, odměnu dle vyhlášky č. 177/1996Sb. odpovídající hodinové poradě za každou schůzku u mediátora.

S podrobnými podmínkami mediace je možno se bezplatně seznámit v advokátní kanceláři a to buď prostřednictvím písemných dokumentů (mediační řád; dohoda o mediaci) nebo osobně konzultací problému s advokátem.


  Rychlý dotaz
Jméno:
E-mail:
Text:
Kontrola: 3 + 8 =
 

           

-- Powered by WebEdit 3.0 / Rychlouš (R) 2011 --